Giỏ hàng

Mật tông | Thần chú Kim Cang Tát Đỏa trăm âm tịnh hóa ác nghiệp

Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva) là một vị bồ tát trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa. Với lòng từ bi thương xót chúng sinh vô hạn, từ khi còn là một vị Bồ Tát, Ngài phát lời thề nguyện cao quý rằng bất cứ ai đọc thần chú của Ngài (Thần chú 100 âm), Ngài sẽ gánh nghiệp xấu cho người đó:

“Trong tương lai, khi ta chứng đắc Phật quả Toàn hảo, nguyện cho những ai phạm phải ngũ trọng tội với quả báo nhãn tiền, hoặc bất kỳ ai bị bể giới nguyện Tam muội da, đều được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành động tổn hại và sự hủy phạm giới nguyện nếu nghe được tên ta, niệm tưởng đến ta hay nhất tâm trì tụng Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tối thắng uy lực trong hết thảy mật chú!

Chừng nào chưa thành tựu như vậy, ta nguyện còn trong luân hồi sinh tử! Nguyện ta sẽ thị hiện trước tất cả những ai lỡ hủy phạm và bể giới để tịnh hóa cho họ mọi bệnh tật, phiền não, chướng ngại!”

vajrasattva Kim Cang Tát Đỏa  năng lượng sống

Bởi lời nguyện này, nhiều hành giả Mật tông xem việc trì tụng thần chú 100 âm của Kim Cang Tát Đỏa Bồ tát là thực hành trọng yếu. Nó giúp tịnh hóa nghiệp chướng, xóa bỏ mê mờ và giúp thuận lợi hơn trên con đường tu tập giải thoát.

Thần chú Đức Kim Cang Tát Đỏa trong Phật giáo Tây Tạng

Trong Phật Giáo Tây Tạng Tantra gốc Vajrasattva (Kim Cang Tát Đỏa) là Dorje Gyan, hay “Kim Cang Trang Hoàng”. Thực hành thần chú Kim Cang Tát Đỏa rất phổ biến trong cả 4 dòng của Phật giáo Tây Tạng và được dùng để tịnh hóa mê mờ để cho các hành giả Kim Cang Thừa có thể tiến bộ từ thực hành Ngondro cho đến nhiều pháp du già khác của mật thừa và cũng để tịnh hóa những giới nguyện (samaya) bị gãy sau lễ quán đảnh. Thực hành Vajrasattva thường được hiểu là một nhân tố chủ yếu của thực hành Phật giáo Tây Tạng.

Ngoài ra với những thực hành cá nhân, thần chú Kim Cang Tát Đỏa được xem như là có khả năng để tịnh hóa nghiệp chướng, đem lại sự an bình, và nhân cho các hoạt động giác ngộ nói chung. Thần chú 6 chữ (OM VAJRASATTVA HUM), là một bản ngắn của thần chú trăm âm nhưng hàm chứa những điểm tâm linh trọng yếu của thần chú dài,  dựa theo lama và tulku Jamgon Kongtrul.

Kim Cương Tát Đỏa thần chú năng lượng sống

Phật giáo Tây Tạng truyền lại, Đức Kim Cang Tát Đỏa cầm trùy kim cang ở tay phải và chuông ở tay trái. Với lòng từ bi thương xót chúng sinh, Ngài đã để lại chân ngôn giúp chúng sinh hữu tinh thanh lọc nghiệp chướng, đập tan sân hận:

OM BENZA SATTOA HUM

Thực hành chân ngôn của Đức Kim Cang Tát Đỏa

Trong thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa Tây Tạng, thần chú đức Kim Cang Tát Đoả được sử dụng trong thực hành Pháp Ngondro, hoặc các thực hành sơ khởi, để thanh lọc những phiền não của tâm trí, trước khi thực hiện các kỹ thuật tantric huyền bí hơn.

Thần chú Kim Cang Tát Đoả phải được đọc ít nhất 21 lần hay 108 lần - càng nhiều càng tốt. Pháp tu này nên được thực hành hàng ngày hay làm thời sám hối mỗi tháng 4 lần. Nếu có thể thì hãy nhập thất tu trì. Tác dụng của thần chú Kim Cang Tát Đoả giúp cho người trì tụng được trừ đi những tội lỗi họ đã phạm phải. Nếu mỗi ngày trì tụng 7 lần thần chú này mọi lỗi trong ngày đó đều được sám hối. Tụng trì nhiều sẽ có công năng hoá giải mọi vận hạn, ác nghiệp. Thần chú này tịnh hoá, giải trừ nghiệp chướng, oán gia trái chủ từ nhiều đời, nhiều kiếp.

Thần chú 100 âm tiết của Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa còn ảnh hưởng tích cực đối với những người có khuynh hướng ngớ ngẩn, thường xuyên đưa ra những nhận định sai lầm, giúp họ xoá bỏ những nghiệp xấu trong quá khứ để trở nên minh mẫn hơn.

Người ta cho rằng, nếu ai đó thường xuyên niệm thần chú 100 âm thì sẽ đạt được phẩm chất của tất cả chư Phật. Hơn nữa, thần chú này là biểu hiển của hàng trăm vị thần tiên hiền lành và hung dữ dưới dạng âm thanh.

thần chú Kim Cang Tát Đỏa năng lượng sống

Thực hành thần chú đức Kim Cang Tát Đoả bao gồm “Bốn quyền hạn”. Trong khi tụng niệm thần chú, chúng ta nên hình dung Bồ tát Kim Cang trên đỉnh đầu, và luân phiên quán chiếu những điều này như là cách để làm sạch các chướng ngại che mờ tâm trí. Bốn quyền hạn là:

Sức mạnh của đối tượng, đó là sự nương tựa vào Bồ tát như là nơi ẩn náu.

Sức mạnh của việc giải thoát, có nghĩa là ước muốn làm sạch bản thân mình, liên quan đến suy nghĩ về những sai lầm mà chúng ta muốn làm sạch.

Sức mạnh của biện pháp khắc phục đòi hỏi sự lặp lại của thần chú và hình dung ra sự tiếp nhận ánh sáng từ Bồ tát vào bạn.

Sức mạnh của quyết tâm không thể huỷ diệt được, đó là quyết tâm của một người giác ngộ để không bao giờ lặp lại những lời nói, suy nghĩ hay hành động sai lầm một lần nữa.

Như một phương pháp giải độc tham ,sân ,si; thần chú Kim Cang Tát Đỏa nên được thực hành vào buổi sáng sớm và trước khi đi ngủ. Hành giả có thể phát khởi thực hành như sau:

  • Ngồi theo thế liên hoa , thẳng, hít hơi vào thật sâu. Hành giả khởi tâm quán tưởng đức thế tôn Kim Cang Tát Đỏa trên đỉnh đầu trong pháp tướng Đức Kim Cương Tát Đỏa, ngài mang sắc tướng thân cầu vồng.
  • Từ luân xa tim của ngài là chủng tự "Hum" bao quanh bởi thần chú trăm âm .Từ chủng tự “Hum” phóng ra ánh sáng làm tan chảy các minh chú xung quanh. Các minh chú đó như những giọt cam lộ tan vào hành giả tịnh hóa tam độc, chướng nạn và bệnh tật. Hành giả khởi đọc một bài kệ:

Trên đỉnh đầu con Thượng Sư an tọa
Ngài bất khả phân với Vajrasattoava
Từ ngài dòng cam lộ tuôn chảy
Tịnh hóa tam độc chướng nạn và bệnh tật
OM BENZA SATO SAMAYA
MANUPALAYA
BENZA SATO TENOPA
TRITA DRITO MEBAWA
SUTO KAYO MEBAWA
SUPO KAYO MEBAWA
ANURAKTO MEBAWA
SARWA SIDDHI MENTRA YATSA
SARWA KARMA SUTSA ME
TSITAM SHIRYAM GURU HUM
HA HA HA HA HO
BHAGAVAN SARVA TATHAGATA,
BENZA MAME MUNTSA,
BENZABHAWA MAHA SAMAYA
SATO AH.

  • Sau khi nhất tâm quán tưởng như vậy, hành giả trì tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa với tín tâm bất thoái.
  • Tiếp đó quán tưởng vô lượng tia sáng từ chủng tự "Hum" và thần chú tại tim của Đức Kim Cang Tát Đỏa, dung nhập vào luân xa trán của hành giả, tịnh hóa tất thảy những si mê ám chướng và chuyển hóa phàm thân của hành giả thành sắc thân cầu vồng.
  • Cuối cùng hành giả tin tưởng tuyệt đối rằng tất cả những bất thiện tiêu cực, tất cả những si mê ám chướng đều được tịnh hóa hoàn toàn.
  • Khi đó Đức Varasatva tan thành ánh sáng chói lòa dần du nhập vào chúng ta và trở nên bất khả phân với thân khẩu ý của chúng ta, hãy an trụ trong cảnh giới đó càng lâu càng tốt. Tiêu trừ các ác nghiệp tội chướng của các chúng sinh, khiến được thanh tịnh, dứt hết thảy ác niệm khiến không tăng trưởng, phá tất cả phiền não, tăng trưởng phước trí vô lượng vô biên.


Bất cứ sau khi tu tập Pháp môn nào nên trì tụng thần chú này thì tất cả lỗi lầm trong khi tu tập Pháp đó đều được tiêu trừ, Chư Tôn Hộ Pháp sẽ gia trì ủng hộ.

Lợi lạc khi niệm thần chú Kim Cang Tát Đỏa trăm âm

Thần chú 100 âm tiết của Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva 100 Syllable Mantra) là một thực hành bắt buộc đối với bất kỳ hành giả thuộc trường phái Kim Cương Thừa, và là một trong 4 thực hành sơ bộ nhằm để tiêu trừ nghiệp xấu.

Thực hành Bồ tát Kim Cang thông qua thiền định là phương thức loại bỏ những trở ngại che giấu nhận thức của một người về bản chất thật của tâm trí, nó sẽ dẫn đến cái nhìn sâu sắc từ tất cả các mức độ tinh tế của sự tồn tại.

Các tu sĩ Phật giáo Mật Tông Tây Tạng thực hiện 4 thực hành 100,000 lần. Một trong số đó là hình dung Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva Bodhisattva) và lặp lại thần chú 100 âm tiết của Ngài, để giúp tịnh hóa nghiệp xấu và xoá bỏ những ảo tưởng trong tâm trí. Hoàn thành những thực hành này được xem là cần thiết trước khi nhận lễ quán đảnh hoặc thọ giới tại một số dòng truyền thừa Tây Tạng.

thần chú Kim Cang Tát Đỏa năng lượng sống

Thần chú này mang lại lợi ích to lớn cho người tụng niệm, nó có tác dụng tích cực trong việc xóa bỏ những khuynh hướng quen thuộc, những chướng ngại, những cảm xúc mâu thuẫn hoặc tiêu cực, những thói quen tiêu cực mà chúng ta thường mắc phải trong cuộc sống.

Ngoài ra, thần chú Kim Cang Tát Đỏa còn được cho là có khả năng làm sạch nghiệp chướng, mang lại sự tĩnh lặng trong tâm trí, và phát triển các hoạt động giác ngộ nói chung.

Hành giả có thể hình dung tâm trí của mình như một bầu trời, những đám mây lơ lửng bên dưới. Những đám mây đến và đi, nhưng bầu trời vẫn như thế, xanh và yên bình. Mặc dù màu xanh của nó có thể bị che khuất, nhưng nó không bao giờ biến mất.

Những đám mây giống như lòng tham, sân hận và ảo tưởng làm ô nhiễm tâm trí. Do bản chất tạm thời của những trạng thái tiêu cực này nên chúng không thể được coi là một phần vốn có của tâm trí. Chúng có thể che giấu bản chất thật của tâm trí, từ bi và thanh bình, nhưng những phẩm chất đó không bao giờ vắng mặt.

Hình tướng đức Kim Cang Tát Đỏa vajrasattva

Hành giả trì tụng với tâm chí thành tha thiết ,nương nhờ oai thần lực của ngài để giải trừ nghiệp chướng .Thật ra con người rất yếu đuối trước những cám dỗ của cuộc sống. Việc giữ giới giúp chúng ta không động tâm, ngăn chặn những hành vi xấu ác. Nhưng việc tuân thủ giới luật là một chuyện vô cùng khó khăn, nhất là các giới nguyện của Mật Thừa. Nếu không có thần chú của Ngài chắc chắn những hạnh nguyện vĩ đại của Mật Thừa sẽ không thể nào thực hiện được. Các tai nạn, thư ếm, tà thuật, sự xáo trộn trong quá trình tu tập khiến hành giả khó có thể trụ nổi trong luân hồi.

Những hiểu biết sai lầm khi thực hành thần chú Đức Kim Cang Tát Đỏa

Việc thực hành đọc thần chú Kim Cang tát đỏa hằng ngày giúp tịnh hóa nghiệp xấu từ vô thủy của hành giả và giúp tiến bộ trên con đường tu hành. Nhưng có một số người khi đọc thần chú này thấy cuộc đời mình đang vui vẻ, bắt đầu gặp những chuyện xấu như đau ốm, bệnh tật, công việc gặp nhiều khó khăn và những người xung quanh họ cũng gặp những chuyện xấu tương tự.

Họ cho rằng:

  • Do đọc thần chú tịnh hoá mà bị gặp phải các chướng ngại, tại nạn hay chuyện xui xẻo.
  • Do đọc thần chú mà những người xung quanh họ cũng gặp phải điều không may.
  • Thậm chí có người không dám đọc thần chú vì sợ nghiệp xấu sẽ xảy ra.

Đây là những hiểu biết không đúng!

Nhân quả cứ thế vận hành cho dù chúng ta đọc hay không đọc. Tuy nhiên, việc đọc thần chú sẽ giúp giảm nhẹ mức độ kinh khủng khi nghiệp xấu nở ra. Chứ không phải khi bản thân ta đọc thần chú thì nghiệp xấu mới bắt đầu kéo tới.

Còn những việc xấu mà những người xung quanh gặp phải là do nhân quả của người đấy chứ không hề do việc đọc thần chú của người đọc. Đọc thần chú chỉ giúp mọi người tốt hơn chứ không thể nào làm hại ai cả. Chư Phật cứu độ, yêu thương chúng sinh sao có thể hại chúng sinh.

Ngài Liên Hoa Sanh đã nói: “Khi gặp đau khổ trong lúc con đang cố gắng dấn thân vào thực hành tâm linh, con phải thấy là may mắn. Vì sự thực là ác nghiệp và che chướng của con đang được tịnh hóa”.

Thật vậy, nếu bản thân ta gặp tai nạn gãy tay, chúng ta thường cho đó là 1 điều xui xẻo, nhưng chúng ta đâu biết rằng đã có thể chúng ta đã mất mạng rồi. Hay thậm chí khi chúng ta bị quỵt một món nợ tiền bạc, bản thân ta có biết rằng nếu không bị mất một món nợ tiền này thì ta đã có thể còn bị ai đó vu oan giá hoạ, lừa tình nữa. Việc chúng ta gặp một tai nạn với độ nghiêm trọng là 1, thì có khả năng chúng ta gặp một vụ nghiêm trọng gấp 10 lần.  Nhưng gặp ở mức độ 1 hoặc 2 hoặc chỉ 3 chính là dấu hiệu của việc nghiệp xấu của bản thân ta đã vơi đi rất nhiều.

Nhờ sự tịnh hóa này mà những mê mờ và che chướng được dẹp bỏ để cuộc sống hạnh phúc hơn và trí tuệ được tăng trưởng. Thật tốt lành!

Nguyện cho thần chú của Đức Thế Tôn Kim Cang Tát Đỏa tịnh hóa tâm thức cùng vô lượng chúng hữu tình khổ não!